Publications – julkaisut

 

 

Altti Kuusamo: Publications, 1977-2016

Peer-reviewed scientific articles

1 Helsingin kahviloiden semiotiikkaa. Synteesi 2-4/1982, s. 60–64. (Yhdessä Eero Julkusen kanssa.)

2 Kuvataiteen ns. objektin kriisi ja ikonologian mahdollisuudet. Synteesi 1/1983, 20–25.

3 E. H. Gombrich ja taidehistorian metodologia. Osa I: Gombrich ja Geistesgeschichten aave. Synteesi 3–4/1983, 19–29.

4 Kohti “epäpuhdasta” havaitsemista. Synteesi 4/1984, 14–22.

5 Psykoanalyyttisestä lähestymistavasta kuvataiteen tutkimuksessa.

Synteesi 3/1984, 95–115.

6 Kuvien eriarvoisuus elokuvassa. Synteesi 1-2/1985, s. 87–89.

7 Pyhän Katriinan kaipaus. Kahvimainosprosessin semiotiikka. Tiedotustutkimus 4/1985, 14–25. (Yhdessä Erkki Huhtamon kanssa.)

8 Aistien hierarkia vai havaintojen tasa-arvo? Synteesi 4/1985, 49–53.9

9 Onko ikonin käsite semiotiikan reliikki? Synteesi 4/1986, 36-49.

10 Kuinka nykytaiteesta puhutaan? Synteesi 1/1986, 29–37.

11 Tutkimuksellisesta tilanteesta. Synteesi 1–2/1987, 1–4.

12 Symbolin käsitteen kaksi puolta. Symbolien tulkinnasta kuvantutkimuksessa. Synteesi 1–2/1987, 18–43.

13 Olemisen partituureja. Milan Kundera: ”Romaanin taide”. Synteesi 4/1987, 56–59.

14 Metsän mielikuvat isänmaallisissa lauluissa ja metsämainoksissa. Silva Fennica 1987, vol. 21, no. 4, 351–361. (Yhdessä Eero Julkusen kanssa) With the English summary: “Images of Finnish Forests in Patriotic Songs and Forest Advertisements”, p. 361.

15 The Prelate Looks Sideways. New Light on a Renaissance Portrait at the

Sinebrychoff Art Museum. Ohikatsova prelaatti. Näkökohtia Sinebrychoffin taidemuseon renessanssimuotokuvaan. The Art Museum of the Ateneum. 29th year 1987 Bulletin. Helsinki 1988, 2–33.

16 Kulttuurinen identiteetti ja kansainväliset odotukset. Synteesi 1-2/1988, 26–29.

17 Muoto, merkitys, muisti. Muodon käsite modernismin arkkitehtuuriteorioissa. Synteesi 3/1988: ESSU-projektin teemanumero, 84–110.

18 What is postmodernism? Finnish Music Quarterly 1/1988.

19 From Perception to Language, Object to meaning. Havainto ja kieli, esine ja mieli. Synnyt. Nykytaiteen lähteitäSources of Contempåorary Art. Edited by Timo Valjakka. Nykytaiteen museo – Museum of Contemporary Art, Helsinki 1989, 227–262.

(The article has been published also Lithuanian language: Kentaurs 2/1992, s. 50-64.)

20 Lacanilainen fuuga. Teoria “peilivaiheesta” ja sen sovellukset.

Synteesi 23/1990, 24-44.

21 Life in Finnish Forests: Semiotics of a Summer House. Semiotica 87, 3/4, 1991, 217–224. (Together with Eero Julkunen.)

22 Maku matkalla. Makuarvostelmien synty Villa d’Esten puutarhan taustaa vasten. Synteesi 3/1991, 94–104.

23 Typologioiden kehittämismahdollisuudet arkkitehtuurin tutkimuksessa.

Työkalut ja tietojärjestelmät. VTT:n tiedotteita 1236. Espoo 1991, s. 100–120.

24 Muistin taiteen muutokset. Reettori, analyytikko, taiteilija ja turisti.

Muistipaikkojen neljä aspektia. Tiede ja Edistys 4/1992, 252–262.

25 Esineiden järjestyksestä. Sisustuksen marginaalit 1950-luvulla. Avoin ja

suljettu. Kirjoituksia 1950-luvusta suomalaisessa kulttuurissa. Toimittanut Anna Makkonen. SKS. Tampere 1992, 163–177.

26 The Art of Arguments – where are the Limits of Rhetoric in Criticism. Beyond Walls and Wars, Politics and Multiculturalism. Publication of the acts of the IAAC Congress (1991). Midmarch Art Press, New York 1993, 12–16.

27 Kulttuurikritiikki, muutos, tulevaisuus. Synteesi 1/1993, 1–3.

28 Mielikuvan käsite, merkkiteorian placenta? Synteesi 4/1993, 48–57.

29 Viborg – en förlorad stads semiotik. Symbolladdade meningar kring staden Viborg. Laboratorium för folk och kultur, s. 2/1993, s. 15–17. (Tillsammans med Eero Julkunen.)

30 Aihe vai tyyli? Abstraktismin ikonografiaa I Synteesi 1/1993, s. 8–17.

31 Aihe vai tyyli? Abstraktismin ikonografiaa II Synteesi 2/1993, s. 28–38.

32 Uusoraalinen kulttuuri ja lajin laki. Synteesi 1-2/1994, 11–22.

33 Polarisoitu läheisyys tapakulttuurissa. Synteesi 2/1997, 80–87.

34 Modal Dimensions of the Memory System (In Art). Quelles Mémoires pour l’art contempotrain? Actes du XXXe Congres de l’Acssociation International des Critiques d’Art (Rennes, 25 aout septembre 96). Rennes 1997, 77–80.

35 Yksityiskohdan teoria I. Teoksessa Kuvasta tilaan. Taidehistoria tänään. Toimittanut Kirsi Saarikangas. Vastapaino, Tampere 1998, s. 59–98.

36 Ymmärtäminen ja konteksti-sensitiivisyys. Uudella kertaluvulla takaisin tietoisuusfilosofioihin? Synteesi 4/1998, 45–58.

37 Identiteetistä toiseen: 60-luku. Mediatieteen kysymyksiä 2: Kirjoituksia modernista ja postmodernista kulttuurista. Professori Tarmo Malmbergin juhlakirja. Toimittaneet: Sam Inkinen, Eva Sundgren, Mauri Ylä-Kotola. Lapin yliopisto, Rovaniemi 1998, s. 323–350.

38 Yksityiskohdan teoriaa II. Esine ja yksityiskohta. Synteesi 2/1999, 28-43.

39 Mythic Disorientation: Outside the kaleidoscope (Sulev Keedus: “Georgica”). Mýtická dezorientácia: mino kaleidoskopu. Space in Film. Edited by Viera Zidekova. Soros Center, Bratislava 2000, s. 101–120.

40 Klassismi ja puhtaan muodon aikakausi. Teoksessa: Kivettyneitä

ihanteita. Eurooppalaisen kulttuurin paluu klassismiin maailmansotien puristuksessa. Toimittaneet: Marja Härmänmaa ja Timo Vihavainen. Atena, Jyväskylä 2000, s. 45–61.

41 Koiran katse. Synteesi 2/2001, 54–74.

42 Yksityiskohdan teoria III: Sivuseikat liikkeessä. Synteesi 1/2002, 2–21.

43 Umberto Eco – happy hermetism forever. Synteesi 1/2002, 87–89.

44 Kuvalliset identiteettisymbolit ja logosentrinen kondensaatio. Synteesi

2/2002, 12–23.

45 Yksityiskohdan teoria IV: Navat, solmut ja ylijäämä. Synteesi 4/2002, 67–

83.

46 On the Semantic Heterogeneity in the Interpretation of Pictures. Analytic Approaches to Visual Communication. International Symposium. Izmir, April 17/18th, 2002. Proceedings. Edited by Nilüfer Yürür. Izmir 2002: Ege University, 6783.

47 Understanding and Contextual Close Reading. Understanding /

Misunderstanding. Contributions to the Study of the Hermeneutics of the Sign. Acta Semiotica Fennica XVI. Edited by Eero Tarasti. Helsinki and Imatra: International Semiotics Institute, 2003, 3351.

48 Kuvan nyanssien kautta näkevä diskurssi. Synteesi 2/2003, 12–25.

49 Kävelijän konseptiot katutilassa. Synteesi 3/2003, 41–56.

50 Käsite ja elemuoto. Vaghezza ja dionyysisen nymfin karnevalisaatio 1500-luvun puolivälin italialaisen taiteen synnytyshuone-kuvissa. Nymfi ja manierismi: I osa. Synteesi 2/2004, 62–79.

51 Yksi ja monta muotoa. Esteettisen muodon kriittistä käsitehistoriaa.

Synteesi 1/2005, 30–55.

52 Huhun koko keho. Neubauerin Huhun kulttuurihistoriaa. Synteesi 1/2005, 116–121.

53 Musiikin ja kuvataiteen yhteiset merkityskiintiöt. Musiikki ei-diskursiivisuuden ihannemallina modernismissa. Musiikin filosofia. Toimittaneet Alfonso Padilla ja Juha Torvinen. Helsinki: Yliopistopaino 2005, 265–273.

54 Efektien ylikuumenemisen arkipäivää. Lukuohjeita visuaalisiin elämysmarkkinoihin. Media ja muotoilu 120. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Kouvola 2005, 58–71.

55 Meitä katsova canefora. Nymfi ja manierismi, osa II. Synteesi 4/2005, 3–23.

56 ”Liikkuvat lisätekijät” ja symbolismi: uhrilahjoista dionyysisiin teemoihin. Nymfi ja manierismi, osa III. Synteesi 2/2006, 58–78.

57 Miten postmoderni ajatteli meissä periodia? Postmodernismin myyttinen. Synteesi 2/2006, 85–92.

58 Michelangelo ja melankolian pitkä vieteri. Melankolian efektit ja affektit Michelangelo-diskurssissa. Synteesi 4/2006, 19–41.

59 Inspiroituneen ja vetäytyvän melankolian muodot. Johdatusta melankolian merkkeihin. Synteesi 4/2006, 2–8.

60 Crumbling Marbles. A Public Sculpture as a Substitute and Supplement in the Light of the Rubbish Theory. Canadian Art Rewiev vol. 30, no 3, 2006.

61 Keskukset, vaikutusten imploosio ja omintakeisuus. Synteesi 1/2007, 125–129.

62 Rannaton Reaali ja vastarannan semiotiikkaa. Leikistä Reaalin vastarintaan. Vastarinta / resistanssi. Konfliktit, vastustus ja sota semiotiikan kohteena. Toimittanut Harri Veivo. Helsinki: Yliopistopaino. 2007, 16–29.

63 Vastauskonpuhdistus ja assistoivan nymfin aihe syntymäkuvissa. Nymfi ja manierismi, IV osa. Synteesi 1/2007, 82–98.

64 Käsitteiden merkitysrajat ja ”ajattelun kuva”. Filosofisen tyylin ja ”tyylittömyyden” merkitys vastakohtien avaajana. Synteesi 1/2008, 3238.

65 The concept of vaghezza and the Carnivalization of the Dionysian Nymph in the Mid-Sixteenth Century Imagery of the Birth of the Virgin Mary. Teoksessa: The Iconography of Gender I-II. Edited by Attila Kiss – György Enfre Szönyi. Szeged: JATEPress. 2008, 80–95.

66 Tiedostettu ja tiedostamaton aika. Kuvallisen kerronnan aikatasoista I.

Synteesi 2/2008, 13–29.

67 Ajan ylimääräytyminen, ajattomuuden ongelma ja simultaanisuus kuvallisen kerronnan maailmassa. Kuvallisen kerronnan aikatasoista II. Synteesi 4/2008, 2–16.

68 The Surplus Value of Mythic in Iconography – and Style. A Sounding of Signs: Modalities and Moments in Music, Culture, and Philosophy. Essays in Honour of Eero Tarasti on his 60th Anniversary. Acta Semiotica Fennica XXX. Edited by: Robert S. Hatten, Pirjo Kukkonen, Richard Littlefield, Harri Veivo and Irma Vierimaa. Imatra: International Semiotics Institute, 2008, 287–301.

69 Oraalinen läsnäolo Pentti Saarikosken Kirje vaimolleni -teoksessa

Homeroksesta Hessu Hopoon. Antiikin traditioiden vaikutus myöhempään kirjallisuuteen. In honorem H. K. Riikonen. Toimittaneet Janna Kantola ja Heta Pyrhönen. SKS, Helsinki 2008, 173–185.

70 Rakenne, kertomus, lisäys: tiedostamattomista rakenteista itsetietoiseen diskurssiin. Murtuvat merkit. Semiotiikan teoreettisen ja soveltavan tutkimuksen näkökulmia. Toimittaneet Erja Hannula ja Ulla Oksanen. Helsinki: Palmenia – Helsinki University 2009, 81–100.

71 Sivuhenkilöiden kansoitusta 1500-luvun puolivälin syntymähuone-piirroksissa: lyhyttä ja pitkää Wirkungsgeschichtea. (With the English Summary.) Maasta, kivestä ja hengestä. Earth, Stone and Spirit. Markus Hiekkanen Festschrift. Toimittanut Hanna-Maria Pellinen. Turku: Kulttuurien tutkimuksen laitos, arkeologia 2009, 52–66.

72 Kuvan poeettisen läsnäolon ideaalin kysymyksiä. Filosofian kuvakollokvio 8-9.1.2007. Kuva. Acta Philosophica Tamperensia, vol. 5. Toim. Leila Haaparanta, T. Klemola, Jukka Kotkavaara ja Samuli Pihlström. Tampere: Tampereen University Press, 2009, 53–66.

73 The Idea of Art as a Form Behind Tactile Values: the Recuperation of Art in Art History c. 100 years ago. Teoksessa: Proceedings of the J.J. Tikkanen symposium. Taidehistoriallisia tutkimuksia 39. Helsinki 2009, 119–127.

74 Läsnäolon hetkestä ajan ”riveihin” Kuvallisen kerronnan aikatasoista III. Synteesi 2/2009, 43–56.

75 Avantgarde – postmodernin läpi kohti serendipistä asennetta? Synteesi 2/2009, 21–34.

76 Omakuva ja autokommunikaation ulottuvuudet. Merkityksen muodostumisen itseviittaavat ulottuvuudet omakuvan lajissa. Teoksessa: Miten tehdä Taidehistoriaa? Toimittaneet: Minna Ijäs, Altti Kuusamo ja Riika Niemelä. Turku: UTUkirjat 2010, 98–123.

77 Miksi kuvataidekritiikin teoria jää tekstin kynnykselle? Kritiikin kielen ja käsitteiden suhteesta. Synteesi 1/2010, 85–91.

78 Käsitteiden varassa kohti uusia aistimetaforia. Synteesi 4/2010, 15–20.

79 Kulttuurikritiikin menehtymisen merkit. Kielen eri periodit Vicon ja Fryen mukaan – ja kielen kaventumisen kausi ”kaikkitietävän” median aikakaudella. Synteesi 1/2011, 15–21.

80 Nykytaidehistorian monet lähestymistavat. Esipuhe. (Yhdessä Minna Ijäksen

ja Riikka Niemelän kanssa). Miten tehdä taidehistoriaa? Toimittaneet: Minna

Ijäs, Altti Kuusamo ja Riikka Niemelä. Turku: UTU-Kirjat, 2010, 6–15.

81 ”Pyhä koskettaa katoavaista, 1. Osa: Kirjallisen ja kuvallisen diskurssin

suhteet suojelusenkeli-topoksen varhaisvaiheessa.” Synteesi 2/2011, 3–19.

82 ”Pyhä koskettaa katoavaista, 2. Osa: Vastauskonpuhdistuksen teoria ja

käytäntö: suojelusenkelin roolit, vaatetus ja kysymys alastomuudesta” Synteesi 4/2011, 33–46.

83 “A Face in the Stage of the Self. Torger Enckell’s Self-Portraits.”

“Ansiktet på jagets arena. Torger Enckells självporträtt.” “Kasvot minuuden

näyttämöllä. Torger Enckellin omakuvien vuosikymmenet.” Torger Enckell. Ed. by

Carolus Enckell, T. Lammi ja Esko Nummelin. Pori: Porin taidemuseo 2011, 134

188.

84 ”Metaphors of Archaeology in Psychoanalysis.” Times, Things, Places. 36

Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen. Ed. by J. Harjula, M. Helamaa & J.

Harjula. Turku: J.-P. Taavitsainen Festschrift Committee 2011, 80–90.

85 Nyansseja ja Näkökulmia. Altti Kuusamo juhlakirja. Toim. Riikka Niemelä,

Katve-Kaisa Kontturi ja Asta Kihlman. Taidehistoriallisia tutkimuksia –

Konsthistoriska studier 42. Teos sisältää 12 Altti Kuusamon artikkelia vuosilta

1983-2008. Helsinki 2011. 196 s.

86 Suojelusenkelitopoksen variaatiot: poikkeamia ja säännönmukaisuuksia. Pyhä koskettaa katoavaista, III osa, Synteesi 4/2012, 2–27.

87 Kun kaavakuva otti kompositiosta otteen. TAHITI: http://tahiti.fi/01-2012/

88 Humanismi, antihumanismi, traditio ja kritiikki. Synteesi 1/2012, 8–14.

89 Tahallisesti ja tahattomasti kätketty: desco da parto esillä ja piilossa. Synteesi

2/2012, 2124.

90 1600-luvun alun suojelusenkelikuvat ja muuttuva lapsuus. ”Aktiivisen enkelin” psykohistoriaa. Suojelusenkeli ja lapsuuden psykohistoriaa. Pyhä koskettaa kuolevasta, IV osa. Synteesi 1/2013, 1837.

91 Läsnäolon ongelma representaatiossa. Representaatiota aktivoivat voimat Cassirerista Las Meniñakseen. Toisin sanoen. Taitentutkimusta representation jälkeen. Toimittaneet: Ilona Hongisto ja Kaisa Kurikka. Turku: Eetos, 2013, 19–47.

92 Public art and the Rubbish Theory: Varieties of Changing Faciality. Machineries of Public Art – From Durable to Transient, from Site-Bound to Mobile. Edited by Johanna Ruohonen and Asta Kihlman. Turku: UTU-kirjat, 2013, 128144.

93 Macro and Micro strategies in the Expansion of Public Art. Machineries of Public Art – From Durable to Transient, from Site-Bound to Mobile. Edited by Johanna Ruohonen. Turku: UTU-kirjat, 2013, 16–28.

94 Foreword: Art for the City. Altti Kuusamo, Johanna Ruohonen, and Jukka Sihvonen

Machineries of Public Art – From Durable to Transient, from Site-Bound to Mobile. Edited by Johanna Ruohonen. Turku: UTU-kirjat, 2013, 715.

95 Modernin melankolian dynamiikkaa I: sivullisuus, päättämättömyys ja viipyily. Synteesi 2/2014, 217.

96 Kuva. Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen. Turku: UTUkirjat, 2014, 77106.

97 Kielen ja kuvataiteen suhteesta. Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen. Turku: UTUkirjat, 2014, 177181.

98 Barokin katkoksia, laskoksia ja tulkinnan affekteja. Synteesi 1/2015, 29–47.

99 Active Angel as a Guardian: Emergence of the First Guardian Angels – Disjunction between Literary and Visual Discourses in the early 17th Century.

Transcending Signs. Will be published, at the beginning of the year 2017.

100 Missä merkitykset sijaitsevat? Viivästyneitä ja epäpyhiä identifikaatioita pyhissä esityksissä. TAHITI- taidehistoria tieteenä –verkkolehti. Upcoming soon.

100a Allegory, Form, and Force in Baroque. Allegoria, muoto ja voima barokissa. Baroque Magic. Quo Vadis Architectura? V. Aalto University: Espoo. Upcoming soon.

100b Allegoria, melankolia, raunio. Modernin melankolian dynamiikkaa II. Synteesi 12/2016. Ilmestyy kesäkuussa 2016.

100c Rauniot, melankolialle menetetyt kasvot. Modernin melankolian dynamiikkaa III. Synteesi 3/2016. Ilmestyy lokakuussa 2016.

Non-reviewed scientific articles.

101 The Emancipation of Mnemosyne’s Adopted Daughter and the Fate of

Criticism. AICA Finlande 83, Helsinki 1984, 148–150.

102 Onko taidehistorian ‘feministinen metodi’ hermeneutiikkaa? Nainen, taide ja taidehistoria. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan monisteita 2, 1985, s. 22– 27.

103 Miten kuva mielii olla hyvä? Studium, punctum, Barthes, Poussin ja muut. Valokuvauksen vuosikirja 1987, s. 6–11.

104 Roland Barthes, semioklasmin klassikko. Modernin ulottuvuuksia. Toimittanut Jaakko

Lintinen. Taide, Jyväskylä 1989, s. 146–147.

105 Kaksi Orfeusta. Teoksessa Orfeus. With an English summary. Helsingin kaupungin taidemuseon Silmikanto-sarjan julkaisuja n:o 1. Helsinki 1990, 29–52.

106 Miten käy ”uuden taidehistorian”? Synteesi 2-3/1990, s. 1–3.

107 The Strenght of Disillusionment – Silja Rantanen. Treskel/Threshold 2/1990.

Museet for samtidskunst (Oslo).

108 Myyttisen käyttäytymisemme salpausselällä. Mytologia Suomessa.

Toimittaneet: Kimmo Sarje ja Päivi Talasmaa. Espoo 1990, s. 46–53.

109 “Poeettinen hulluus”, oidipaalinen unelmointi ja taiteilija. Taiteilija: mielikuvat ja todellisuus. ”Divine Madness”, Oedipal Dreaming and Artist. Nykytaiteen museo, Helsinki 1991 (With the English summary), s. 16–31.

110 Saako tutkija vaikuttaa taiteen tulevaisuuteen? (Voiko hän olla

vaikuttamatta?) Teoksessa: Kuinka tutkia nykytaidetta? Helsingin

yliopiston taidehistorian laitoksen julkaisuja X. Helsinki 1991, 29–32.

111 Keskuksen ja periferian etnosentrismit. Synteesi 3/1992, 23-26. The article has been published in Vytvarné uminí – The Magazine for Contemporary Art, Prague. No. 5–6/1992, 108–109.

112 Aavistus heterotopiasta. Tekstejä Jan Fabren taiteesta. Nykytaiteen museo,

Helsinki 1992, 49–54.

113 ”Vasarin näkemys taiteesta ja taiteilijoista.” Johdantoessee teokseen Giorgio

Vasari: Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon. Toimitustyö ja

käännöksen tarkastus: Altti Kuusamo. Kustannusosakeyhtiö Taide, Helsinki

1994, 9–24.

114 Nature as a Discourse of Signs. Artscape Norland. Report from Seminarium

in Bodö and Heningsvaer. Bodö 1995, s. 6064.

115 The Heterotopical Meanings in the Alvar Aalto Vase. Yearbook of the Finnish Institute in London 1994. Finnish Institute, London 1995.

116 Fragments of Memory. K’96. International Ceramic Art. Tony Cragg, Angel

Carraza, Radoslaw Gryta, Jun Kaneko, Xavier Toubes. 15. 6. – 1.

9.1996. South Carelian Art Museum. Lappeenranta, Finland.

117 Esine, ajallisuus ja tulkinta. Kulumisen kulttuurista tarkastelua. Esine kulttuurissa. Esseitä yksilön ja tuotteiden vuorovaikutuksesta. Toimittanut Petri Niininen. Helsinki 1996, 18–30.

118 Tingens Lebenswelt. Skriftserien Kairos 3. Stockholm: Raster Förlag 1997, p. 171–178.

119 Mietteitä merkkirajasta. Siltoja ja synteesejä. Esseitä semiotiikasta, kulttuurista ja taiteesta. Professori Eero Tarastin juhlakirja. Toimittaneet Irma Vierimaa, Kari Kilpeläinen ja Anne Sivuoja-Gunaratnam. Helsinki: Gaudeamus 1998, 380–387.

120 Akatemian idea ja taiteiden järjestelmä. Silmän oppivuodet. Ajatuksia taiteesta ja taiteen opettamisesta. Toim. Riikka Stewen. Kuvataideakatemia 1848–1998. Kuvataideakatemia, Helsinki 1998, s. 14–27.

121 Euforia, Kitsch ja groteski viimeisten aikojen kuvastossa. Matkalla tulevaisuuteen. Tieteen päivät 1999. Toimittanut Jan Rydman. Tieteellisten seurain valtuuskunta, Jyväskylä 1999, s. 382–397.

122 Terrains of Expression: Jukka Mäkelä’s Three Decades and Eight Seasons. Jukka Mäkelä. Sign and Gesture. – Paintings from Three Decades. 13. 2. – 9. 5. 1999. Kiasma, Museum of Contemporary Art, Helsinki, 14–36; 38–61.

123 Risto Suomi: projekti ja sen reflektio. Acta Semiotica Fennica VIII (Imatran Kansainvälisen Semiotiikka-Instituutin julkaisuja, nro. 3): Ymmärtämisen merkit. Samuuden ja toiseuden ikoneja suomalaisessa kulttuurissa. Toimittanut Eero Tarasti. Helsinki 2000, 114–139.

124 An Entrenchments of Culture. Kari Cavén. Artscape Norland. Editor: Maaretta Jaukkuri. Press Publishing. Norland County 2001, 52–54.

125 Kokoelma, teos, konteksti. Samlingen, verket, kontexten. Collection, work, context. Kaupunki herää. Today’s Future. Staden vaknar. Helsinge-Vantaa 650. Juhlajulkaisu Vantaan kaupungin taidekokoelmasta. Helsinki 2001, 32–43.

126 Seutumielikuvaston muutosnäkymiä Identiteettisymboleista liikkuviin

imagoihin? Kiide. Kulttuurisen aluekehityksen haasteita Pohjois-Kymenlaaksossa. Toimittaneet: Altti Kuusamo, Sam Inkinen ja Sanna Tomperi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2006, 19–30.

127 Nove rapporti con L’Italia. Baltico e Mediterraneo. Italia e Finlandia a

Confronto. A cura di Sergio Rossi. Museo Nazionale di Castel S. Angelo, Roma, 23. gennaio – 10 aprile, 2007, 74–83.

128 Kasvojen merkkiluonteen läpinäkyvyydestä. Kasvojen elävöittämisen kielioppia, I osa. Merkitysten maailmantorilla. Dosentti Henri Bromsin juhlajulkaisu. Toimittaneet: Sam Inkinen, Altti Kuusamo ja Mauri Ylä-Kotola. Lapin yliopiston hallinnon julkaisuja n:o 44. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2008, 13–43.

129 Alati rajojaan ylittävä huono maku. (Esitelmä vuoden 2007 tieteenpäivillä – 12.1. 2 2007) Tieteessä tapahtuu. Vol. 26. Nro. 2 (2008), 11–16.

130 Suurten kahviloiden kohtalo ja korttelibaarien säilyvyys patinan

pääkaupungissa I. Roma. Villa Lanten ystävien vuosikirja VII. Toimittanut Andreo

Larsen. Helsinki 2008, 84106.

131 Dumbfounded Inspiration: Tensions of Meaning in Caravaggio’s St. Matthew and the Angel. L’inspirazione sbalordità: sulle tensioni di significato nel dipinto San Matteo e l’Angelo di Caravaggio. (Hölmistynyt inspiraatio: Caravaggion Matteus ja enkeli -maalauksen merkitysjännitteistä ennen ja nyt). Caravaggio palaa. Caravaggion värien jäljillä. Discovering Caravaggio’s Colours. Sinebrychoffin taidemuseo, 22-28, 29-35, 36–43.

132 Julkisten veistosten kefalisesta ulottuvuudesta. Teoriaa ja historiaa. Teoksessa:

Arkkitehtuurin historia ja nykyaika. Juhlakirja Kaisa Bronerille. Oulun

yliopiston arkkitehtuurin osasto, sarja A 50. Oulu: Oulun yliopiston

arkkitehtuurin osasto 2010, 34–38.

133 Paradigmamuutosten karaisema taidehistoria. Synteesi 1/2013, 24.

134 Hyvä ja paha barokki – muutamia määritelmiä. Synteesi 1/2015, 2,

135 Barokin loppu. Synteesi 1/2015, 86.

136 Active Angel as a Guardian: Emergence of the First Guardian Angels – Disjunction between Literary and Visual Discourses in the early 17th Century.

Transcending Signs. De Gruyter Mouton. Will be published, at the beginning of the year 2016.

137 “The Failure in the Identity-function of Postmodernism: How the Stubborn Identity Position of Modernism Destroyed the Idea of the ‘Fast Changing Identity Positions’ of Postmodernism?” Adana The 1st International Conference …

138 Uncertain Signifiers: ”An Affective phantasy” in Jacopo Pontormo’s painting Joseph in Egypt. Coming soon: Fall 2016.

Scientific reviews

139 Kotimainen Michelangelo. Arvostelu – Istvan Racz: ”Michelangelo”. Taide 3/1980.

140 Suomi-neidon painovoima. Aimo Reitalan ”Suomi-neito”-kirjan

arvostelu. Taide 1/1984, s. 53-54.

141 Yliluonnollinen ja ikinuori modernismi. Sixten Ringbomin “Pinta ja syvyys”-teoksen arvostelu. Taide 1/1990, s. 54-55.

142 Visuaalisen semiotiikan perusteos Bauhausin hengessä. Arvostelu: Fernande Saint-Martin, “Semiotics of Visual Language”. Synteesi 3/1992, s. 108-111.

143 Koko maailman taide. Hugh Honourin ja John Flemingin ”Maailman

taiteen historian” arvostelu. Synteesi 4/1992, s. 65-68.

144 Kuulasta tekstiä. Kirja-arvostelu: Eero Hämeenniemi: “Tekopalmun alla”. Synteesi 4/1994, s. 68-69.

145 Romaanina olemisen epäsystemaattinen autonomia. Milan Kunderan Petetyt

testamentit arvostelu. Synteesi 4/2001, 79-82.

146 Kuvia “luontokuvan kehyksistä.” Juho Suonpään väitöskirjan ”Petokuvan raadollisuus

– Luontokuvan yhteiskunnallisen merkityksen metsästys” arvostelu. Synteesi 2/2002, 88-91.

147 Yhteiset valokuvat, kärsimyksen toiseus. Arvostelu kirjoista: Susan Sontag: ”Regarding the Pain of Others”, Slavoj Zizek: “Welcome to the Desert of the Real” ja Jean Baudrillard: “The Spirit of Terrorism”. Synteesi 1/2004, 77-82.

148 Retoriikan mutkikas moraali. Jan Blomstedtin ”Retoriikka ja epäily” -teoksen

arvostelu. Synteesi 2/2004, 106-110.

149 Ikastista, mutta fantastista. Patricia Castelli: L’estetica del Rinascimento -teoksen arvostelu. Synteesi 4/2005, 104-106.

150 Retoriikan välittävät tekijät. Kirja-arvostelu. Cicero: Puhujasta sekä

Jukka-Pekka Puro: Retoriikan historia. Synteesi 4/2007, 70-76.

151 Milloin narratiivi on narratiivi? Kuvakertomus, kultti ja toimeksiantaja. Ira

Westergård: Approaching Sacred Pregnancy. The Cult of the Visitation and the Narrative Altarpieces in Late Fifteenth-Century Florence. Synteesi 3 /2009, 64-69.

152 Edward Munch ja symbolien kiertokulku. TAHITI: http://tahiti.fi/02-

2011/vaitoskirja-arviot/edward-munch-ja-symbolien-kiertokulku/

153 Valistus viritettiin kritiikille. Kirja-arvostelu: Tzvetan Todorov: In Defence of

Enlightenment & Tzetan Todorov: The Limits of Art. Synteesi 1/2011, 82-86.

154 Mitä Vehmas tiesi? Arvostelu: Riitta Ojanperän väitöskirja ”Taidekriitikko

Einari J. Vehmas ja moderni taide”. Synteesi 4/2011, 71-74.

155 Elämä pitkä, päätoimisena vielä pitempi. Arvostelu: Aarne Kinnunen:

”Päätoiminen elämä”. Synteesi 1/2012, 78-79.

155 Jokapäiväinen Dorflesimme: 102 vuotiaan ajatuksia fetissistä Arvostelu: Gillo

Dorfles: Il feticcio quotidiano. (A cura di Massimo Carboni.) II painos. Rooma:

Castelvecchi – Lit Edizioni 2012. 178 s. Synteesi 3/2012, 122-124.

157 Heinrich Heine saksalaisen romantiikan protestanttisena arvostelijana. Tieteessä

tapahtuu 2/2013, 63-65.

158 Kyborgin aave pimentää intellektuaalisen keskustelun tulevaisuuden. Arvostelu: Hannu Eerikäinen: Cybersex and Prosthetic God. “Sex”, Desire and the Posthuman Body in Cyber Discourse I-II. Synteesi 3/2014, 76-79.

Monographs

159 Jarmo Mäkilä – The Art of Copying. In Finnish: Uponnut Atlantis. Helsinki: Painokiila 1988. 54 s.

160 Kuvien edessä. Esseitä kuvan semiotiikasta. Gaudeamus, Helsinki 1990.

259 s.

161 Reijo Hukkanen. Vuoden taiteilija. (With the English summary:

“Pantagruellism of Reijo Hukkanen”.) Weilin & Göös, Helsinki 1991. 80 s.

162 Giorgio Vasari: Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon. Altti Kuusamo: Toimitustyö ja käännöksen tarkastus: esipuhe (s. 7-8), johdantoessee: ks. julkaisu n:ro 56, sekä huomautusten laatiminen, 700 kpl., s. 381-416. Kustannusosakeyhtiö Taide, Helsinki 1994. 416 s.

163 Tyylistä tapaan. Semiotiikka, tyyli, ikonografia. (Väitöskirja. With the English summary Gaudeamus, Helsinki 1996. 255 s.

164 Land and Townscapes – Kristian Krokfors. Kristian Krokfors. Maita ja mittoja.

Kristian Krokfors. Helsinki 2002, Libris Oy. 87 s.

165 Kiide. Kulttuurisen aluekehityksen haasteita Pohjois-Kymenlaaksossa. Toimittaneet: Altti Kuusamo, Sam Inkinen ja Sanna Tomperi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2006.

166 Maasta ja muotokuvista myytteihin. Reino Vihisen maisemat ja vuodenajat. Reino VihinenMaa muuttuu myytiksi. Maalauksia vuosilta 1946-2000. Toimittanut Pauliina Kronlöf. Teksti: Altti Kuusamo. Helsinki: Art-Print Oy, 2006.

167 Merkitysten maailmantorilla. Dosentti Henri Bromsin juhlajulkaisu. Toimittaneet: Sam Inkinen, Altti Kuusamo ja Mauri Ylä-Kotola. Lapin yliopiston hallinnon julkaisuja n:o 44. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2008.

168 Miten tehdä taidehistoriaa? Toimittaneet: Minna Ijäs, Altti Kuusamo ja Riikka Niemelä. Turku: UTU-kirjat, 2010.

169 The Unsmiling World of Boyhood. Poikavuosien hymytön maailma. Eine Kindheit ohne Lächeln. Jarmo Mäkilä – Boys’ Games – Poikien leikit – Jungspiele. Pori Art Museum Publications 115. Pori: Porin Taidemuseo. 101 s.

Publications intended for professional communities (1)

170 Taiteilija tyylimurros – Thomas Mannin “Tohtori Faustus”. Tritonus 3/1980, s. 7-10.

171 Arkkitehtuurin ja musiikin vastaanoton suhteista. Tritonus 4/1980, 30-

31.

172 Musiikki, merkki ja myytti. Tritonus 5/1980, s. 7-12.

173 Kokemiskieli ja musiikin fiktiivinen mieli. Musiikin rooli Christer

Kihlmanin romaaneissa. Tritonus 1/1981, s. 5-8.

174 Erään aihelman viimeisellä rannalla. Harry Kivijärven ‘Lepohetki

rannalla’ ‘Kolme sulotarta’ ja traditio. Taide 5/1983, s. 13-17.

175 Taide vuonna nolla: 1910. Oulun elokuvakeskuksen vuosikirja 4. Oulu 1983, s. 76-91. (Yhdessä Petri Vuojalan kanssa.)

176 Värien semiotiikasta. Valokuva 8/1984.

177 Korkeakulttuurin tahattomat jäljet – “Oulun koulun” arkkitehtuurista. Tiili 2/1985.

178 Värivalokuva ja öljyvärimaalauksen havaintotottumukset. Valokuva 1/1985, s. 8-10.

179 Syrjästäkatsojan tarina: Kuva, katse ja kapakka. Suomalaiset ravintola-aiheiset maalaukset vuosisadan vaihteessa. Pidot Hyvinkäällä, 5. 7. – 1. 9.1985. Toimittanut Pirjo Hämäläinen. Hyvinkään taidemuseo, 1985. #

180 Kuvan kehys ja sen ylitys. Taide 6/1985, s. 10-15. #

181 Sana kuvana kuvassa. Kuvan ja sanan suhteet mainoksissa.

Kuluttajatietoa 6/1986, s. 16-20.

182 Lyhyen päivälehtisarjan semiotiikkaa. Puhekuplia. Kirjoituksia sarjakuvasta. Toimittanut Erkki Huhtamo. Kemi 1986, s. 59-75.

183 Sanooko kuva, kuvaako sana? Kuvan ja sanan suhteet. Taidehalli 86. Toimittanut Timo Valjakka. Helsinki 1986, s. 34-42.

184 Johdatus kuvan semioottiseen tulkintaan. Taide 4/1986, s. 6-13. Uusi versio: Kuvien edessä, s. 43-57.

185 Maisema kulttuurin rajatilana. Taide 6/1987, s. 24-31.

186 The Gaze and the Maze. Notes on the Image-Action of Ilkka Juhani Takalo-Eskola. North 18: Ilkka Juhani Takalo-Eskola. Edited by Bengt

Petersen, s. 34-38. 1987.

187 Landskapet som kulturens gränsområde. Borealis 3. Malmö Konsthall. Malmö 1987, s. 45-49. (Muunneltu versio.)

188 Neljä teemaa aiheesta “Onko tämä taidetta?”. Taidehalli 1988. Toimittanut Lauri Anttila. Helsinki 1988, ??

189 Kivijärvi, Nature and Geosigns. Kivijärvi, luonto ja geomerkit. Harry

Kivijärvi. Pori Artmuseum’s Publications. Pori 1988, s. 4-25.

190 Dekonstruktion fetissi kuvataideteorioissa I. Taide 6/1988, s. 34-39, 68.

(Kirjoitus on ilmestynyt lyhennetyssä ja revisioidussa muodossa Kuvien edessä -teoksessa, 83-101).

191 Ars ja Nemo. Taide 1/1988. #

192 Dekonstruktion fetissi kuvataideteorioissa II. Taide 2/1989, s. 16-19. #

193 Hyvän ja huonon maun lajielämää. Taide 1/1990, s. 1-3.

194 Merkityksen siirron mekanismit mainoskuvissa. Maailman merkkejä. Toimittanut Virpi Salin. Helsinki 1990, s. 77-99.

195 Göran Sonessonin haastattelu. Synteesi 2-3/1990, s. 117-122.

196 Mitä kasvoihin on kirjoitettu? Muotokuvan semiotiikasta. Written on the Face. Siksi 3/1990, s. 38-41..

197 Argumenttien taide: missä ovat kritiikin retoriikan rajat? Taide 5/1992, s. 42-43.

198 Touring Taste. Valamy Mash. Proceedings from Finno-Hungarian symposiums in Semiotics 1991-1992. Edited by Henri Broms Helsinki.1992.

199 Semiootikon pessimistisiä mietteitä. Synteesi 1992, 78-84.

200 Sarjallisen toiston mania. Taide 3/1994, s. 38-40, 61.

201 Intellektuaaliset muodit ja managerismi. Taide 5/1994.

202 Hautakivi, elämäkerta, identiteetti. Kivi / Sten. Petri Kaverma. Helsingin kaupungin taidemuseon julkaisuja. Helsinki 1994, s. 14-20.

203 The Modalities of Landscape. Landskapets modaliteter. Maiseman modaliteetteja. Antti Linnovaara. Galleri Bergman. Stockholm 1994, s. 4-14.

204 “Tapaamme vielä”. Kuvataide ja musiikki. Musiikin ja kuvan Ensemble. Kohtaamisia tilassa. 13. 6. – 7. 9. 1997. Lönnströmin taidemuseo, Rauma 1997, 2-5.

205 Klee Kleen jälkeen. Jälkisanat Paul Kleen teokseen Pedagoginen

luonnoskirja. Taide, Helsinki 1997, 76-78.

206 Jan Kaila ja kohteen mysteeri. Jan Kaila. Amos Andersonin taidemuseo.13. 10. – 19. 11. 2000. Helsinki 2000, s. 5-9 (suomeksi), s. 20-24 (ruotsiksi), s. 34-38 (englanniksi).

207 Ideologiat ja identiteetit. Esipuhe. Synteesi 2/2002, 2.

208 Barokin kaksi pohjaa. Nuori Voima. Barokkinumero. 2/2002, 14-16.

209 Musiikintutkimusta Serbiassa. ”Musiikki ja Media” -symposium Belgradin Taiteiden yliopistossa 14.-17.11.2002. Musiikki 3/2002, 60-68. Kirjoitettu yhdessä Susanna Välimäen kanssa.

210 Miten abstrakti esittää itseään? Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen

vetoja. Toimittaneet: Helena Sederholm et al. Helsinki 2003: Weilin+Göös, 168-171.

211 Musiikki ja taiteen abstraktius. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen vetoja. Toimittaneet: Helena Sederholm et al. Helsinki 2003: Weilin+Göös, 139.

212 Laulavat viestit (esipuhe Synteesi-lehden ”Sävyt, nyanssit, karaktäärit” –

numeroon). Synteesi 2/2003, 2.

213 Denise Ziegler und die Einbruch der Ränder. Denise Ziegler and the Awakening of the Margin. Denise Ziegler. Kunstmuseum Olten, Olten 2003, 3-11.

214 Jan Kenneth Weckman. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen vetoja. Toimittaneet Helena Sederholm et al. Helsinki: Weilin+Göös, 2003, 184-185.

215 Silja Rantasen varhaisteokset. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen vetoja.

Toimittaneet Helena Sederholm et al. Helsinki: Weilin+Göös, 2003, 188-189.

216 Lauri Laine. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimen vetoja. Toim. Helena Sederholm et al. Helsinki: Weilin+Göös, 2003, 192-193.

217 Taidehistoria ja teorioiden uutuusarvo. Virkaanastujaisesitelmä. Kuvastin 1/2005, 4-7.

218 Todellisuus reaalin paisteessa. Todellisuuksia. Toimittaneet Markku

Arantila, Pekka Hepoluhta & Silja Lehtonen. Helsinki: Taide Oy, 2005, 37-40.

219 Palasia julkisen veistoksen merkitysopista. Osa 1: Maailma veistospuistona. Taide 6/2005, 15-19.

220 Kauneuden ylitarjonnasta Kitschiin ja fetissiin. Taidehistoria. Vuosikertomus

2005. Turku Turun yliopisto, 2005, 11–16.

221 Murenevat marmorit. Julkisen veistoksen merkitysoppia. Osa II. Taide 2/2006, 50-54.

222 “Inspiroituneesta melankoliasta” menetykseen. Taidehistoria – vuosikertomus 2005. Turku: Turun yliopisto, 2006, 9-16..

223 Suuri kaupunki, pienet baarit ja kahvilat: Huomioita Rooman kahviloiden

merkitysrakenteiden säilymisestä 1900-luvun lopussa. Taidehistoria –

vuosikertomus 2006. Turun yliopisto, Taidehistoria 2007.

224 Menneisyys – aina risana edessämme. Elämäkerrasta identiteettikysymyksen valossa. Taidepanimo 2007. Lahti.

225 Minne unohtui Kirnusta katutila? Synteesi 4/ 2010 93–94.

226 Väkijoukko industrialistisessa maisemassa. Lowry: The Painting of Modern life –näyttely (Tate Britain: 26.6.-20.10). 20013. Synteesi 2/2013, 75–76.

227 Kun Laineen konstruktio kohtasi Poussinin bakkanaalit. Taide 4/2013, 29–32.

228 Paul Klee kävelyttää viivaa ja tanssittaa muotoja. Taide 6/2013, 2831.

229 Richard Hamilton – massakulttuuri elektronisen kuvavirran monimielinen tulkki. Synteesi 2/2014, 5660.

230 Ajattelijat aforismien valossa. Synteesi 1/2014, 7779.

231 Puhdistetaan merkityksiä. Taide 3/2015, 4041.

232 Dityrambeja, aamiaispöytäarkadioita ja psyyken ”sietämätöntä ilmastoa”.
Näyttelykritiikkisikermä pitkin Keski-Eurooppaa kesällä 2015.
Synteesi 2/2015, 7479.

233 Turismi: Erottumisen dynamiikkaa. Synteesi 3/2015, 60–63.

Publications intended for professional communities 2: Writings on Finnish Modern and Contemporary Art

234 Kuva ja musiikki: Hannu Väisänen. Tritonus 3/1980, 1217.

235 Manierismin jälki. Postkulttuuri. Taidehalli 84. Toimittanut Kimmo Sarje. Helsinki 1984, 8895.

236 Mnemosynen ottotyttären emansipaatio ja kritiikki. (AICA:n kongressissa 1983

pidetyn esitelmän toinen versio). Synteesi 4/1984, s. 83-86.

237 Luonnosta merkkiin – käsitysten muutos. Kuuntelua. Taidemaalariliiton

näyttely Taidehallissa 15. 4. – 11. 5. 1986. Toimittanut: Jaakko Lintinen. Helsinki, s. 1419.

238 Kaupungin symboliset ulottuvuudet. Pentti Tuovisen “Kaupungin esittävä symboliikka” -teoksen arvostelu. Kaleva 11.10. 1986.

239 Veistokset metsän reunassa. Onnela. Toimittanut Veli Granö. Lahti

1989, s. 102–104. Englanninkielinen versio: A Trip to Paradise. “Onnela” in English. 1989, s. 3135.

240 Taiteen tekeminen. Paul Osipowin haastattelu. Synteesi 3/1989, s. 29–31.

241 Transitions. Siirtymiä. Marianna Uutinen. Galleria Krista Mikkola, 29. 9 22. 10. 1989.

242 Skål – og behold tungen. Finland på Charlottenburg (Finnish Art Exhibition

Copenhagen) 7. 9. – 30. 9. 1990.

243 Kokonaisuus ja sen vahvat osat. Mäntän kuvataideviikot -93.

Näyttelyluetteloteksti. Mänttä 1993.

244 Kuvan objektisuhteista. Kuvataideakatemia. Kevätnäyttely 1993 Helsinki: Kuvataideakatemia..

245 The Emancipation of the Grid. Ruudun emansipaatio. Paul Osipow. Retrospektiivinen näyttely 13. 8. – 3. 10. 1993. Nykytaiteen museo, Helsinki, s. 21–25; 115–119.

246 Consuming Vanity. Airport. Seven Artists at Helsinki Airport. September – October 1993, s. 2327.

247 Valokuvan vyöhykkeet. Kuva on teko – Contemporary Finnish Photography -näyttelyn luettelo. Suomen valokuvataiteen museo 1993.

248 Sisään rakennettu. Esittävämpää taidetta. En mera förestellande konst. Hannele Kumpulainen, Carl Nyström, Karin Ohlin, Nina von Schmalensee. Amos Andersonin taidemuseo 31. 8. – 15. 9. 1995. Helsinki 1995, s. 10–15.

249 Esineiden Lebenswelt. Piiri – Sphere. Pekka Nevalainen. Nykytaiteen museo, Helsinki 1995, s. 7–9.

250 Tradition metaforiikkaa – Lauri Laine. Taide 1/1996, s. 34-36.

251 Peilejä, pölyä, hauennahkaa. Timo Heinon taiteesta. Timo Heino vuosilta 1989-1996. Oulun taidemuseo, Oulu 1997, s. 2-33.

252 Pakenemia. Kirjoitus Jukka Korkeilan näyttelyesitteeseen. Kuvataideakatemian galleria, helmikuu 1997.

253 Hannele Kumpulainen ja kotiutetut objektit. Frotee makro. Teoksia vuosilta 1995-1998. (Hannele Kumpulainen and Her Domesticated Objects.) Helsinki 1998, s. 2-21.

254 The terribilità of the Cardboard. On Miika Nyyssönen’s Object Sculptures. Pahvin terribilità. Miika Nyyssösen esinevestoksia. Miika Nyyssönen. Teoksia 1995-1998. Frame, Helsinki 1998, s. 2–25.

255 Taiteen esileikkejä. Kuvat leikkivät. 26. 5. – 30. 8. 1998. Taidekeskus Villa Wegelius.

Ikaalinen 1998, s. 6–9.

256 Värin politiikkaa. Tapani Tamminen. Kajaanin taidemuseo 19. 4. – 24.

5. 1998. Kajaani s. 2-3.

257 Maalaus katsoo takaisin. Målningen ser tillbaka. La pittura guarda

indietro. Lauri Laine. Galleria Anhava, Helsinki 25. 2. – 21. 3. 1999, s. 3–5, 11–13, 19–21.

258 Loud Silence. Monisanaista vaikenemista. Teemu Saukkonen. Maalauksia sarjasta

Vaikenemisen käytäntö”. Tampere 1999,

259 On a Foreign Shore. Vieraalla rannalla. Risto Suomi. Oulun taidemuseon julkaisuja 37. Oulu 1999, s. 12-17.

260 Muotokuva, merkitys, identiteetti. Yksitoista ja 33 vaikuttajaa. Joonas Kota ja

Jani Leinonen 20. 1. – 1. 2.1999. Kuvataideakatemia, Helsinki 1999, s. 5–7.

261 Kuorten välissä. Anneli Sipiläinen. Anneli Sipiläinen, kuvanveistäjä. 11. 3. – 2. 4. 2000. Hyvinkään taidemuseo, Hyvinkää 2000, s. 9–21.

262 Nanna Susi e la psicopolitica del paesaggio. Nanna Susi ja maiseman psykopolitiikkaa. Nanna Susi and the Psychopolitics of Landscape. Nanna Susi. Vuoden nuori taiteilija 2000. Tampereen taidemuseo. 6. 5. – 4. 6. 2000. Tampere 2000, s. 10–17.

263 Tilaa tilalle. Anna-Lea Kopperi. Iso pieni talo. Jyväskylän taidemuseo 27. 5. – 25. 6. 2000. Jyväskylä 2000.

264 Weckmania. Jan Kenneth Weckman. 25. 8.0 – 30. 9. 2000. Amos Andersonin taidemuseo. Amos Andersonin taidemuseon julkaisuja uusi sarja, no. 32. Helsinki 2000, s. 4–6 (suomeksi), 12–17 (ruotsiksi), 20–25 (englanniksi).

265 Susanne Gottberg – On the Stages of Mind. Risto Suomi – On the Levels of Reality and Unreality. Északi Dimensiók/Nördliche Dimensionen/Northern Dimensions The Municipal Picture Gallery/Museum Kiscell, Budapest 22.3.  29.4.2001; Schloss Reinbek, D21465 Reinbek 20.7.  26.8.2001. Catalogue of The Municipal Picture Gallery/Museum Kiscell, Number 112 Nalors Kft., Vác, 2001.

266 Burlesque and Cheerful homelessness of Landscape. Maiseman burleski ja iloinen

kodittomuus. Nanna Susi. Galerie Forsblom, March 2003. Helsinki 2003. (Ei

sivunumeroita.)

267 Former i Förvanding. Muodon muutoksia. Pamela Brandt ja aiheiden transparenssi.

Pamela Brandt. Målningar, maalauksia 1997-2002. Galerie Anhava, Helsinki 2003, 8-

–11.

268 Sarje’s Series – Modernism’s Articles of Faith in Motion. Sarjen sarjat – Modernismin uskonkappaleet liikkeessä. Kimmo Sarje. Montaasin filosofia, filosofian montaasi. Philosophy of Montage, Montage of Philosophy. Esipuhe: Kimmo Sarje. Pori: Porin taidemuseo 2003, 17–25.

269 Denis Ziegler ja marginaalin herääminen. Synteesi 1/2003, 106–109.

270 Elinten sokea kiilto. Juha Hälikän kuvien iho. Juha Hälikkä. Galleria Uusitalo 2004 (Ei sivunumeroita.)

271 L’enigma dei ogetti. Esineiden enigma. Lauri Laine. Galerie Forsblom. Helsinki 2004, 311.

272 Deserted, yet velvety – Thomas Nyqvist and the iconography of Darkness. Hylättyä, mutta samettista – Thomas Nyqvist ja uusi tummuuden ikonografia. Övergivet, men sammetslikt – Thomas Nyqvist och der mörkas ikonografi. Thomas Nyqvist. Galleria Ama 1.9. – 25 .9. 2007.

273 Janne Kaarlehto ja pyöreyden ymmärtäminen. Janne Kaarlehto. Ilmestyy tammikuu 2008.

274 Keveyden metaforat raskaassa kivessä. Harry Kivijärvi ja se mitä taiteeksikin sanotaan. Och det som kallats för Konst. And What Has Been called Art. Väinö Aaltosen museo, Turku 2008, 1931.

275 Lauri Laine and the Geometrically Regular Sibyllae. Lauri Laine e le sibille di geometrica regolarità. Lauri Laine ja geometrisesti säännölliset Sibyllat. Lauri Laine. Helsinki: PARVS Publishing, 93–103.

276 Juha Hälikkä – Ei armoa vaan väriä! Taide & Design 10, 2010: 6469.

277 “Of Headless Clans, Foamheads and Stepbrothers.” “Huvudlösa klaner.

skumhuvuden och Halvbröder.” Pekka Kauhanen – The Hound, the Boy and

the Snowman, Hundrackan, pojken och snökubben, Hurtta, poika ja lumiukko.

Toim. P. Tuukkanen. Helsinki: Suomen taideyhdistys 2011,

278 Asychronous Pictorial Equations. Bildekvationer i Otakt. Epätahtiset

kuvayhtälöt. Pamela Brandt – Målningar –Maalauksia – Paintings 2008-2012.

Helsinki: Galerie Anhava 2012, 4-9.

279 Antero Kahila – maailmaan juuttuneet figuurit. Antero Kahila – Figures Stuck in the World. Antero Kahila – In der Welt steckengeliebene Figuren. Antero Kahila – Maalauksia, Paintings, Gemälde 2003-2012.Helsinki 2013, 4–9.

280 Lepäileviä julkisia veistoksia. Taide 5/2013, 29.

281 Yksi- vai monioikoista? Taide 6/2013, 49–50.

282 Olemisen katonrajassa. The ceiling level of existence. Vertauskuvakellot. Metaphorical Bells. Eero Markuksela. Porin taidemuseon julkaisuja 128. Pori: Porin taidemuseo, 2014, 5–10.

283 Laskosten verhoamia arvoituksia. Enigmas Veiled in Trapedy. Lauri Laine – maalauksia / Paintings 2013-2014. Helsinki: Parv Publishing, 2015, 7–24.

284 Convex Paintings. Harri Kivi: http://www.harrikivi.fi/theme/texts/altti-en.pdf
Kuperia maalauksia. Harri Kivi http://www.harrikivi.fi/theme/texts/altti-fi.pdf

285 Symbolien ja merkkien vaihtovirtaa. Jan Nevan & Dimitri Sokolenkon kuvamaailman ulottuvuudet. Alternating currents of signs and symbols. The multi-dimensional

pictorial world of Jan Neva & Dimitry Sokolenko. “Signs & Symbols.”

Jan Neva and Dmitry Sokolenko Helsinki: Parv Publishing,

286 Maalauksen viettävä pinta: paluu kuvaan. Målningens sluttande yta: tillbaka till bilden. The painting’s slanted surface: back to the picture. My Way & the Highway. Jan Kenneth Weckman. Helsinki: Parv Publishing, 6–33.

Publications intended for general public, linked to the writer’s research

287 Marx ja estetiikan aatehistoria. M. Lifsits: “Marxin esteettiset katsomukset.”

Kulttuurivihkot 4/1977, 89-90.

288 Vaihtoaskel hyppy. Karnevaali ja groteski. Tritonus 5/1978, s. 30-36.

289 Monimielinen monologi. Kalevi Ahon Avain. Tritonus 3/1979, s. 29-31.

290 Hans Eislerin kirjoituksia musiikista. Tritonus 5/1980, s. 30-31.

291 Punk-rock, Punk-Akatemia, Punk-anemia. Tritonus 5/1980, s. 26-28.

292 Massakulttuuri ja äänitetuotanto. Tritonus 6/1981, s. 30-31.

293 Suomalaisen kesämökin semiotiikka. Näköpiiri 14-15/1983. (Yhdessä Eero Julkusen kanssa.)

294 Katselutottumukset rempallaan. Olavi Lanun ja Seppo Similän työt Retretissä. Kaleva 22. 7. 1984.

295 Rannatonta maalaamista. Leena Luostarisen, Marika Mäkelän ja Silja Rantasen maalauksia. (Galleria Krista Mikkola.) Kaleva 29. 9. 1984.

296 Tyylin tarkkailijat haaskalla. Taide 4/1984.

297 Idän ihmisen uusi tuleminen. Henri Bromsin “Alkukuvien jäljillä” – teoksen arvostelu. Kaleva 28.3. 1985.

298 Miksi Picasso menestyi? Helsingin Sanomat 19. 3. 1986.

299 Katse on kuvan kutsu. Image 2/1986, s. 62-64.

300 Fin(n)ish de-sign. Image 1/1987, s. 86-89.

301 Etujoukon jälkijoukkoa etsimässä. Merkintöjä Moskovasta. Taide 4/1987, s. 56-59.

302 Onko pohjoinen maisema tätä nykyä metafyysinen? Taide 4/1987.

303 Eros ja modernismin kirkkokunta. Lentävä Eros. Hyvinkään

taidemuseo. Näyttelyluettelo, s. 41-45. Hyvinkää 1987.

304 Taidemaailman käyntikortit. Kaleva 3.1.1988.

305 Miksi kuvataidekriitikon on vaikea olla intellektuelli? Taide 3/1988.

306 Itä lännessä – Imatralla. Taide 4/1988, s. 14-15.

307 En tunne maisemiani. Olav Christopher Jensenin haastattelu. Taide

4/1988, s. 43.44

308 Kesän merkit. Kesäkirja. Toimittanut Jyrki Laine. Gaudeamus, Helsinki 1988, s. 160-166. (Yhdessä Eero Julkusen kanssa).

309 Minne menet, kuvataidekriitikko? Kritiikin uutiset 5/1988 (pääkirjoitus).

310 Suon musta silmä. Synteesi 1-2/1988, 170-171.

311 Tässä merkissä tulet voittamaan. Yhteisötunnusten ja liikemerkkien kieli. TV-dokumentti (Yhdessä J. O. Mallanderin kanssa.) TV 1,

Opetusohjelmat. Käsikirjoitus: Altti Kuusamo. Esitetty: 22.3.1988.

Esitetty sen jälkeen uusintana TV 1:ssä 3 kertaa.

312 Intohimona installaatio. Kaleva 3. 8. 1989.

313 Kuva on polku. Kaleva 13. 8. 1989.

314 Keskusteluja Aina Achtén huvilalla. Ohjelmasarjan 7. osa: Haastateltavana Altti Kuusamo. Ohjelmasarjan tekijä: Tuulikki Islander. Aika: 7.7. 1989. Kesto: 40 min.

315 Missä mennään? Entässitte. Kuvataideakatemia, Helsinki 1989, s. 2-4.

316 Installaatioiden inflaatio. Taide 4/89.

317 Kohteesta tekijäksi. Meret Oppenheim ICA:ssa, Lontoossa. Kaleva 29. 11. 1989.

318 Suomen rintamamaisemat. Markku Valkonen: Ateljeena sotatanner.

(Kirja-arvostelu.) Kaleva 14. 1. 1990.

310 Pankki taidemuseona. Taide 2/1990.

320 Arkkitehtuuri on kirjoittamista. Roger Connahin ”Writing Architecture” – teoksen arvostelu. Uusi Suomi 28.3. 1990.

321 Kuinka “akateeminen” voi olla intiimiä? Wright of Derbyn näyttely Lontoossa. Uusi Suomi 28. 4. 1990.

322 Käsitteiden lasikaapissa on liikuttava varovasti. Uusi Suomi 23. 5. 1990.

323 Energian hinta kallistuu yhä. Energioita-näyttely. Stedelijk Museum,

Amsterdam. Uusi Suomi 26. 5. 1990.

324 Synteesi 2-3/1990: Kuvataiteen tutkimus -teemanumeron toimittaminen. 173 sivua.

325 Pistämätön Pistoletto. Taide 6/1990.

326 Mikä mikä media. Taide 3/1991.

327 AICA Amerikassa. Monikulttuurisuus ja taide. Taide 6/19991.

328 Nancy Holt – Pipes and Tracks. Nancy Holt – putkia ja reittejä. Strata. Tampereen

nykytaiteen museo, Tampere, 1992, 122–126.

329 Kirjoitettuja muotoja. Melek Mazekin grafiikan salkun esipuhe.

330 Viipuri on vallattu takaisin. Viipurin semiotiikkaa (Yhdessä Eero

Julkusen kanssa.) Helsingin Sanomat 18. 7. 1992.

331 Ikoni, illuusio, ironia. Kolumni. Taide 3/1992.

332 13 kysymystä Fluxuksesta. William Emmetin ja Ben Pattersonin

haastattelu. Taide 6/1992, s. 36–37.

333 Sisäisyyden katoaminen. 40 aforismia taiteesta. Taide 2/1993, s. 3435.

334 Onnistuiko Venetsian “punti cardinali”? Venetsian 45. Biennaalin arvostelu. Arkkitehti 5/1993.

335 Millainen on “arkkitehtuuriveistos”? Mielipide kirjoitus Kiasman arkkitehtuurikilpailusta. Arkkitehti 5/1993.

336 The Happy Hanging. Riemukasta ripustusta. Arkkitehti 6/1993.

337 Mainos lainaa ovelasti. Tiede 2000 7/1993, s. 44–46.

338 Mäkilä kykyjenetsijänä. Jarmo Mäkilä – Kluuvin Galleria, tammikuu 1994.

339 Eesti väriväljad. Eesti Ekspress, Nr. 42, 18/10 1996.

340 Myyttikestit. Ohjelmasarja myyttisten hahmojen vaelluksesta läpi kuvahistorian. Yleisradio TV 1, Kulttuuriohjelmat, osat 1-5. Osat on esitetty: 1: Fortuna, 5.6. 1997; osa 2: Venuksen syntymä, 12. 6.1997; osa 3: Kolme sulotarta, 19. 6. 1997; osa 4: Enkeli, 26. 6. 1997; osa 5: Meduusa-hahmo, 3.7. 1997. (Koko sarja on esitetty uudelleen TV 1:ssä alkuvuodesta 1998.)

341 Liisa Grudei – solmut aiheina ja muotoina. Knots as Motifs and Forms. Liisa Grudei.

Print Service, Helsinki 2001, 6-13.

342 Epäkansanomaisesti katsojaa lähellä. Presidentti Tarja Halosen muotokuvasta. (Alakerta) Kaleva 10.12. 2002.

343 ”Taiteen salaliitto” ja vaihtoehtoiset elitismit. Taide 1/2006.

344 Pelottava eksoottinen torahammas etsii laskeutumispaikkaa. Kuvataiteen maisterin lopputyölausunto: Heli Tiitinen Komeetoista valaisiin. Kuvataideakatemian maisteritutkinnon lopputöitä ja tarkastuslausuntoja vuosilta 1995-2008. Helsinki, Kuvataideakatemia 2008, 92–93.

345 Arvaamattomat esineet. Pamela Brandtin näyttelyn arvostelu (Galerie Anhava). Taide 2/2010, 74.

346 Il grido: pneuma, joukko, taide. (Kolmuni Credo-palstalla.) Taide 4/2012, 29.

347 Yksi “merkittävä taide” ja yksi ”taidekäsitys”. Taide 6/2012.

The editor

348 Kiide. Kulttuurisen aluekehityksen haasteita Pohjois-Kymenlaaksossa. Toimittaneet: Altti Kuusamo, Sam Inkinen ja Sanna Tomperi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2006.

349 Merkitysten maailmantorilla. Dosentti Henri Bromsin juhlajulkaisu. Toimittaneet: Sam Inkinen, Altti Kuusamo ja Mauri Ylä-Kotola. Lapin yliopiston hallinnon julkaisuja n:o 44. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2008.

350 Miten tehdä taidehistoriaa? Toimittaneet (ja esipuhe): Minna

Ijäs, Altti Kuusamo ja Riikka Niemelä. Turku: UTU-Kirjat, 2010.

351 The editor of the following theme issues of Synteesi magazine:

1-2/1987 – Visuaalisen kulttuurin tutkimus, 148 p.

2-3/1990 – Kuvataiteet ja tutkimus, 173 p. (mainittu: julkaisu 276.)

3 /1993 – Kulttuurikritiikki – tulevaisuus, 60 p.

2/1994 – Aistit, arvot, mediat, 112 p.

2/1999 – Kuvataide- ja arkkitehtuurinumero, (ei otsikkoa, ks. Kuusamo: Saatteeksi, s. 2), 131 s.

2/2002 – Ideologiat ja identiteetit, 120 p.

2/2003 – Sävyt, nyanssit, karaktäärit, 92 p.

1/2013 – Kuva – tutkimus – kulttuuri, 80 p.
1/2015 – Barokki, 96 p.

(Newspaper columns have been disregarded from the publication list.)